டிசம்பர் 15, 2022

காதல் தின்றவன் -14


களைந்த படுக்கையை
ஒழுங்கு படுத்தினோம்,
கட்டில் உறங்கிட.
Related Posts with Thumbnails