செப்டம்பர் 19, 2018

காதல் தின்றவன் - 43திமிரெடுத்து திரிகிறது
பேரழகு.
உன்னை போத்திக்கொண்டு.

ஜனவரி 03, 2018

காதல் தின்றவன்

உன் 
காதலென்ற கொடும்பசிக்கு
பெருந் தீனியாகிவிடுகிறது
உன்
முத்தப்பருக்கைகள்.
Related Posts with Thumbnails