மார்ச் 06, 2010

நட்பு

நானும் அவனும்
நகமும் சதையும்
நான் நகம்
அவன் சதை .
வெட்டிவிட்டான் ...
நான் வளர்வதால் !


குறிப்பு ....
(படத்திற்கும் கவிதைக்கும் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை )
(கவிதை வாரமலரிலும் .... பின் எனது "தேடலைச் சுவாசி" நூலிலும்...இடம் பெற்றக் கவிதை )

மார்ச் 03, 2010

நாகரிகம்துணிக்கடை பொம்மை

சேலையில் !

தொடைத்தெரிய உடுத்தியவள்

சாலையில் !

வெட்கப்பட்டது பொம்மை _இது

நாகரிக உலகின் உண்மை .

(இது ஒரு மீள் பதிவுங்க )

Related Posts with Thumbnails