மே 20, 2016

காதல் தின்றவன் - 34உனக்கான காத்திருத்தலில்
தூரம் எதுவானாலும்
உன் வருகையை
அறிந்துக் கொள்கிறது,
நீ வராத தருணத்தில்
அரிந்துக் கொல்கிறது.

மார்ச் 20, 2016

சிட்டுக்குருவி


அழிவின் விளிம்பிலென
அங்காலிப்பதெல்லாம் அப்புறம்!
அஞ்சாறு நொய்யரிசியை
வீசுங்கள் முதலில்.
Related Posts with Thumbnails