டிசம்பர் 20, 2011

வாரிசுகள்!

இவர்...
வருமானத்தை,
குப்பையில் தேடுகிறார்.

வருமானம் பெரும்...
இவர் வாரிசுகள்,
குப்பையா(க்)கி விட்டதால்!.

டிசம்பர் 04, 2011

தீ

வேதியியல் ஆய்வகத்தில்,
தீப் பற்றிய
உன் தாவணியை....
சட்டென அணைத்து விட்டாய்.

எனக்குள்,
நீ பற்றி எரிவதை
என்ன செய்ய?!

Related Posts with Thumbnails