அக்டோபர் 24, 2013

காதல் தின்றவன் - 44

பச்சையத்தை
சேமித்து உயிர்வாழும்
வறண்ட நிலதாவரமாய்
வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறேன்.
நீ,
வராத நாட்களில்
சேமித்த உன் நினைவுகளோடு.

அக்டோபர் 11, 2013

காதல் தின்றவன் - 42


காதலில்
பசலைநோய் சாத்தியமாம்.
வா... நாம்,
பசலைக்கு
காதலைப் பரப்புவோம்.
Related Posts with Thumbnails