ஜனவரி 03, 2018

காதல் தின்றவன்

உன் 
காதலென்ற கொடும்பசிக்கு
பெருந் தீனியாகிவிடுகிறது
உன்
முத்தப்பருக்கைகள்.
Related Posts with Thumbnails