மார்ச் 19, 2012

தவம்

நீ...
பூவை,
தலையில் வைத்துக்கொண்டாய்.

பூ....
தன்
தவத்தை முடித்துகொண்டது!

மார்ச் 15, 2012

கல்லூரிச்சாலை


பூக்கள் குத்தி
முட்களில் காயம்!
கல்லூரிச்சாலை!!


(படம் இணைய பக்கத்திலிருந்து எடுத்தாளாப்படுகிறது....  நன்றி கூகுல்)
Related Posts with Thumbnails