ஏப்ரல் 24, 2013

காதல் தின்றவன் -20

தூரத்தில் நீ
நோய்ப்பட்டு கிடந்தேன்,
பக்கத்தில் நீ
மருந்தாகிப்போனாய்.

ஏப்ரல் 10, 2013

காதல் தின்றவன் - 17

பிடித்த உடை எதுவெங்கிறாய்
நான்
நீ எங்கிறேன்.
உடுத்திக் கொள்ள வா?! 
Related Posts with Thumbnails