அக்டோபர் 05, 2017

காதல் தின்றவன் - 36நம்
காதலை
உயிராய் வளர்க்கும் உன்னை,
கருவுற்றிருப்பதாய்ச்
சொல்கிறார்கள்.
Related Posts with Thumbnails