மார்ச் 31, 2013

காதல் தின்றவன் - 19


உன் பெயரையும்
என் பெயரையும்
ஒருசேர எழுதித்தந்தேன்,
காதலுக்கு முகவரியாய்.

Related Posts with Thumbnails