ஜனவரி 12, 2014

காதல் தின்றவன் -13

சீப்பில் சிக்கிய
தலைமுடிகளை
தூர எறிகிறாய் நீ.
காத்துருந்து
களவாடிச் செல்கிறது
காற்று.

ஜனவரி 01, 2014

காதல் தின்றவன் - 47

கொஞ்சம்
வெளியே வா...
உன்னைக் காட்டித்தான்
சோறூட்ட வேண்டும்,
நிலவுக்கு.
Related Posts with Thumbnails