நவம்பர் 30, 2012

காதல் தின்றவன் - 04

மஞ்சள் பூசிக் குளி
என்கிறாள் அம்மா,
உன்னைப் பூசிக் குளிப்பேன்
என்கிறது மஞ்சள்.


நவம்பர் 23, 2012

காதல் தின்றவன் - 03

என்னதான்
குடைப்பிடித்திருந்தாலும்
உன்னை
தீண்டி மகிழ்கின்றன- சில
திருட்டு மழைத்துளிகள்.

நவம்பர் 12, 2012

காதல் தின்றவன் -02

ஒற்றுப் பிழையால்கூட
அழகாகிவிடுகிறது
ஓர்க் கவிதை!
உன் 
தெத்துபல் போல.

நவம்பர் 04, 2012

காதல் தின்றவன் -01

என்
காதலென்ற கொடும்பசிக்கு
பெருந் தீனியாகிவிடுகிறது
உன்
முத்தப் பருக்கைகள்.

Related Posts with Thumbnails