ஆகஸ்ட் 13, 2012

வானம்


உழுதவன் கண்ணீரை
அழுதே துடைக்கிறது
வானம்!
(எனது தேடலைச்சுவாசி நூலிலிருந்து)


Related Posts with Thumbnails