ஜூன் 27, 2012

வேர்(கள்)


மண்ணில்
மறைந்திருக்கும்
மரத்தின் முகவரி.
( எனது “தேடலைச்சுவாசி” நூலிலிருந்து)

ஜூன் 15, 2012

கேள்வி


பசும்பால் நல்லதாம்
குழந்தைக்கு.


தாய்ப்பால் கெடுதலா
கன்றுக்கு?


(எனது “தேடலைச்சுவாசி” நூலிலிருந்து)
Related Posts with Thumbnails