பிப்ரவரி 14, 2015

காதல் தின்றவன் - 37என் 
பரந்த மனப்பரப்பை
பற்றாக்குறையாக்கி விடுகிறது,
உன்
அடர்ந்த காதல்.
Related Posts with Thumbnails